Franchise Sözleşmesi

FRANCHISING SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR:

 

Franchise Veren:

Ticari Unvan                  :

        Adresi                      :

                                       

Telefon, Faks                 :

 

Franchise Alan:

Ticari Unvan                  :

Adresi                              :

Telefon, Faks                 :

 

Yukarıda isimleri yazılı taraflar arasında, aşağıdaki şartlar dahilinde işbu franchising sözleşmesi imzalanmıştır.  Aşağıda herhangi bir şahıs ve şirket ismi belirtilmeksizin “Franchise Veren” ve “Franchise Alan” terimleri kullanılacaktır. Taraflar, işbu franchising sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, aşağıdaki şartlarda mutabık olduğunu bu sözleşmeyi imzalayarak kabul ve teyit eder.

Yukarıda yazılı adresler (Franchise Veren’in belirtmiş olduğu yazışma adresi) tarafların tebligat adresleri olup bu adreslere yapılacak tebligatlar bizzat karşı tarafa yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği müddetçe hüküm ifade etmez.

 

MADDE 2- TANIMLAR :

Bu Sözleşmede geçen:

 

Franchising: Bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir. Yasal ve finansal açıdan ayrı ve bağımsız kuruluşlar olan Franchise Veren ve Franchise Alanın aralarında kurdukları yakın ve sürekli iş birliğine dayanır. Bu ilişkide Franchise Veren, Franchise Alanlara bireysel olarak işlerini kendi sistemine uygun olarak yürütme hak ve yükümlülüğünü verir.

Franchise Veren: Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve franchise anlaşması ile bu hakları Franchise Alanlara kullandıran, sistemin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusudur. Bu sözleşmede anıldığında ‘………………………………………………………………’anlaşılır.

Franchise Alan : Bir mali bedel karşılığında, Franchise Verenin markasını, iş görme ve teknik yöntemlerini, işbu anlaşma, şart, süre ve kapsamı içinde satın alan kişi veya kişiler veya kurumdur.

Marka: Franchise Verenin tescilli markası; işletmekte olduğu eğitim kurumlarında “………………..” ibaresini esas unsur olarak kullanmakta olup 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği “……………………….” ibaresini içeren Eğitim Öğretim Hizmetleri konusundaki markalarının tescilli kullanıcısıdır. Franchise Veren, 556 sayılı KHK’nın 9. Maddesi uyarınca “……………..” markasının yaratanı ve marka üzerinde üstün hak sahibidir. Aynı zamanda “………………….” markası, Franchise Verenin “Ticaret Unvanı” olup, 6102 sayılı TTK m 55 vs. ile 556 sayılı KHK uyarınca da korunmaktadır. Franchise Veren söz konusu markaların esaslı unsuru olan “…………………….” ibaresini eğitim-öğretim alanında bütün Türkiye’de münhasıran kullanma hakkına sahiptir.

Sözleşmenin başlangıcı: İşbu sözleşmenin okunarak mutabakata varılıp imzalandığı tarihi ifade eder.

Franchise katılım bedeli: Franchise Alan’ın, sisteme girmek için başlangıçta Franchise Veren’e ödediği bedeldir.

Franchise kullanım bedeli: Franchise Alan’ın işletme süresince sistemi ve markayı kullanması karşılığında Franchise Veren’e ödediği bedeldir.

 

MADDE 3-  SÖZLEŞMENİN KONUSU :

Bu sözleşmenin konusu………………………………. (OKULLARI)markasının ve sisteminin belirli koşul ve sınırlar içinde, belirli bir bedel karşılığında, Franchise Alan tarafından kullanılmasına olanak sağlanması işidir. Bu sözleşme, yasal ve finansal açıdan ayrı ve bağımsız kuruluşlar olan Franchise Veren ve Franchise Alanın aralarında kurdukları yakın ve sürekli iş birliğini düzenler.

İşbu sözleşmede Franchise Veren adına Türk Patent Enstitüsü nezdinde “Eğitim Öğretim Hizmetleri” konusunda tescilli …………………………… (OKULLARI) markalarının sadece ortaokul ve lise konularında, Franchise Verene ait know-how (yürüttüğü eğitim hizmetine ait ve işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan kitapta belirtilen tüm bilgi ve tecrübeler)’in, bu sözleşmede belirtilen ve 5846 Sayılı Kanun kapsamındaki fikri mülkiyet haklarının kullanılması konusu ve bu konularda tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

 

MADDE 4-  SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ :

İşbu sözleşme taraflarca okunarak mutabakata varılıp imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve taraflar arasında hüküm ifade etmeye başlar.

İş bu sözleşme, belirsiz süreli olup, Franchise Alan tarafından imzalandığı tarihten itibaren ilk 4 (dört) yıl süreyle feshedilmeyeceği kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Franchise Alan tarafından işbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren her ne sebeple olursa olsun ilk 4 yıl içerisinde feshedilirse, hiçbir ihtirazi kayda gerek kalmaksızın Franchise Veren’e 19’nci maddedeki cezai şartı ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme süresi boyunca Franchise Veren bu sözleşmeyi herhangi bir ihbar öneline gerek olmaksızın ve herhangi bir nedene dayanmaksızın her zaman tek taraflı ve tazminatsız feshetme yetkisine sahiptir. Franchise Alan ise, ilk 4. yıldan sonra ancak içinde bulunulan eğitim ve öğretim dönemi bitiminden en az 6 (altı) ay önceden Franchise Veren’e yazılı olarak ihbar etmek ve hiçbir borcu olmadığına dair Franchise Veren ile yazılı mutabakat yapmış olması koşuluyla ve Franchise Verenin onayını alarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Taraflarca yeni ve değişen şartlarda yeni bir sözleşme yapılması mümkündür.

MADDE 5- ÜCRETLER, ÖDEME, TEMİNAT ve REKLAM-TANITIM BEDELLERİ:

Taban Kayıt Ücreti:

Franchise Alan’ın işleteceği eğitim kurumlarında uygulayacağı asgari kayıt ücretidir ve her yıl Franchise Veren tarafından belirlenecektir. FRANCHİSE ALAN, bu sözleşmeyle hüküm altına alınan Taban Kayıt Ücretlerinin altında öğrenci kaydı yapmayacaktır.

 

Franchise Katılım Bedeli:

Franchise katılım ücreti olarak ……………….TL alınacaktır..

 

 Ücretlendirme:

Franchise Alan sözleşmenin ikinci yılında toplam kayıtlı öğrenci sayısının  Franchise Veren tarafından belirlenecek taban fiyat ile çarpımının %…….’i kadar ücreti 15 Kasım’da  Franchise Veren’in sözleşmede belirtilen hesabına ödeyecektir.

 

Reklam Tanıtım ve Organizasyon Giderine Katılma Payı:

Franchise Veren Türkiye geneli Tanıtım Reklamlara Katılım Payı ve organizasyon bedeli olarak , her yıl Franchise Verene ………………. + KDV yi her yıl Ocak ayı başında Franchise Verene ödeyecektir.

 

Teminat Mektubu:

Franchise Alan, sözleşmenin imzalandığı tarihte Franchise Verene ……………. TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) değerinde teminat mektubunu vermeyi ve sözleşme süresince ortaya çıkabilecek, “……………………………Tic.Ltd.Şti‘’ imajını zedeleyebilecek kurumun kendi SGK borçları, maliye, belediye ve benzeri resmi kuruluşlar ile 3. Şahıslara ait borç ve yükümlülükleri, minimum 3 ay süreyle ödenmeyen personel ve öğretmen maaşları gibi durumları engelleme amaçlı işbu teminat mektubunun nakde çevrilmesi suretiyle hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflardan herhangi biri, iş bu sözleşmede belirtilen ücret paylaşım esaslarına göre ödenmesi gereken ücret paylarını süresinde ödemediği takdirde gecikilen her iş günü için aylık %12 hesabı ile temerrüt faizi yürütülecektir.

 

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN COĞRAFİ SINIRI VE KAPSAMI:

Bu sözleşmede belirtilen haklar ve markalar Franchise Alan tarafından………. ili …………ilçesi merkezi sınırları içinde kullanılabilir. Franchise Alan, bu sözleşmeden doğan haklarını hiçbir şekilde aynı ilçe sınırları içinde veya dışında başka bir adreste kullanamaz. Franchise Alan, başka bir yerde ……………………….(OKULLARI) adı altında bir okul açmak isterse aynı şekilde yazılı ve yeni bir sözleşme yapmak zorundadır. Franchise Alan, bu sözleşme ve eklerinde belirtilen haklarını hiçbir şekilde başka gerçek veya tüzel kişiye kullandıramaz ve/veya devredemez.

Franchise Veren, Franchise Alan’ın merkezinin bulunduğu …………….ilçesi hariç olmak üzere, Türkiye Cumhuriyetinin herhangi bir yerinde, dilediği gerçek veya tüzel kişilere de bu sözleşmede belirtilen marka lisansını verme hakkına sahiptir. Başka bir ifadeyle Franchise Alan ’a verilen Marka Lisansı, inhisari değildir.

 

MADDE 7- FRANCHİSE VEREN’İN  YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

 1. Franchise Veren, Franchise Alan’a vereceği eğitim hizmetinin …………… KONSEPTİ’ne uyumunu sağlar,……………………. KONSEPTİ ile bütünleştirir ve denetler. Gerektiğinde işletme problemlerine çözüm önerilerinde bulunur.
 2. Franchise Veren, Franchise Alan’a marka tescil belgesinin renkli fotokopisini verecektir.
 3. Franchise Veren, Franchise Alan tarafından açılacak okul/okulların ortağı olmadığı gibi, üçüncü şahıslar ve resmi kurumlara karşı hiçbir yükümlülüğü yoktur.
 4. Çalışan ve danışman eğitim ücretleri Franchise Alana ait olmak üzere, çalışacak olan danışmanlara danışmanlık eğitimi verir.
 5. İşletmenin ihtiyacı olan tüm yayın ve materyalleri (……………… KONSEPTİ) ücreti karşılığında tedarik eder.

 

MADDE 8- FRANCHİSE VEREN’E TANINAN HAKLAR :

1) İşletmede yöntem ve sistemin işleyişi, satış fiyatı, hizmet kalitesi, temizlik ve müşteri ilişkilerini istediği her zaman denetleme, denetletme, gerektiğinde veli görüşmeleri yapma hakkına sahiptir.

2) Franchise Alanın tüm öğrenci kayıtlarını düzenli olarak veya gerekli gördüğü her anda öğrenme ve ayrıca öğrenci kayıtlarının girildiği Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemine bakabilme hakkına sahiptir. Franchise Alanın herhangi bir şekilde öğrenci kayıtlarını ve sayısını bildirmemesi veya sisteme girmemesi halinde, herhangi bir ihtirazi kayda gerek olmaksızın cezai şart maddesi (Madde 19) uygulanır ve Franchise Veren sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal tazminatsız ve ihbar önelsiz feshetme hakkına ve zararını herhangi bir ihtirazi kayda gerek olmaksızın Franchise Alan’dan tahsil etme yetkisine sahiptir.

3)  Franchise Veren, markanın ve kendisinin ticari itibarını ve müşteri ilişkilerini zedeleyecek, basiretli tüccar anlayışına ters düşecek davranışların Franchise Alan tarafından sergilenmesi ve bunun ısrarla sürdürülmesi halinde, markayı ve diğer franchise alanların itibarını korumak açısından sözleşmeyi tek taraflı derhal tazminatsız ve ihbar önelsiz feshetme hakkına sahiptir. Yine Franchise Alan böyle bir durumda Franchise Veren’in oluşan ve/veya oluşması muhtemel tüm maddi ve manevi zararları herhangi bir ihtirazi kayıt olmasa dahi ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5) Franchise Veren, Franchise Alan’ın adresini, telefonlarını, ofisini, kendi ve personeli hakkındaki bilgileri, rehberlerinde, listelerinde, internette hizmetlerin pazarlanmasına ilişkin reklam, ilan ve benzeri tüm yayınlarında yayınlama hakkına sahiptir.

6) Franchise Veren, işbu sözleşme ve eklerinden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını üçüncü şahıslara devir veya temlik edebilir. Sözleşmenin bir kısmının herhangi bir nedenle hükümsüz olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez.

 

MADDE 9- FRANCHİSE ALAN’IN  YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

1) Franchise Alan, franchise katılım ve kullanım bedelini bu sözleşmenin ödemelerle ilgili maddesinde belirlenen ödeme şekline göre Franchise Verene ait ………………………………….IBAN nolu……….Bankası………………Şubesi  hesabına ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2) Franchise Alan, bu sözleşmeden doğan haklarını ve bu bağlamdaki çalışmalarını sözleşmede açık adresi bulunan iş yerinde yürütmekle yükümlüdür. Franchise Alan umulmayan zaruri haller sebebiyle taşınmak zorunda kalırsa, bu durumda taraflar yeniden bir araya gelerek taşınılan yeni yer için sözleşmenin devam edip etmeyeceği konusunda görüşmelerde bulunacaklardır. Görüşmeler neticesinde yeni yer için anlaşmanın sağlanamaması halinde ise, sözleşme Franchise Veren’in tek taraflı fesih beyanıyla derhal sona erecektir.

3) Franchise Alan, bu sözleşme kapsamında işletmekte olduğu okulun ve bu okula bağlı eklentilerin ve işletmelerin kapsamında çalıştırdığı personelin işvereni olup, bu işletmeden kaynaklanan her türlü vergi, resim harç ve benzeri yükümlülükler ile, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler ve sorumluluklar Franchise Alan’a aittir. Bu sorumluluk ve yükümlülükler Franchise Veren’e tahmil, rücu ve intikal ettirilemez.

Franchise Alan, işlettiği okulda istihdam ettiği bütün çalışanlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirecektir. Bildirimi yapılmayan hiçbir personel çalıştırılmayacaktır. Çalışanlar her ne suretle olursa olsun Franchise Veren ile ilişkilendirilemez.

Franchise Alan, SGK ve Maliye, belediye ve benzeri resmi kuruluşlar ile üçüncü şahıslara ait borç ve yükümlülüklerini bizzat yerine getirmek zorunda olup bunlardan Franchise Veren sorumlu değildir. Franchise Alan bu konularda ilgili yasal düzenlemelere aykırı hareket etmemekle yükümlüdür.

Franchise Alan, sağladığı hizmetin ifası esnasında ve/veya sebebiyle, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkan maddi kayıp ve zararlardan ve çalışanların, hizmet sağlananların veya üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan dolayı münhasıran sorumludur.

4) Franchise Alan kaydettiği her öğrenciye ait bilgileri Franchise Verene ait sisteme girmekle yükümlüdür. Bu bildirim, ……………………………..internet sitesi üzerinden Franchise Veren tarafından Franchise Alana tahsis edilen şifre ile sisteme girilerek yapılır. Franchise Alanın öğrenci bilgilerini zamanında ve doğru şekilde sisteme girmemesi sözleşmenin derhal tek taraflı tazminatsız ve ihbar önelsiz fesih sebebi sayılır ve cezai şart maddesi uygulanır

5) Franchise Alan işletmesinin gelişmesi ve franchise sisteminin ortak kimliği ile saygınlığının korunması için azami gayreti gösterir.

6) Franchise Alan, reklam, tanıtım ve pazarlamaya yönelik; görsel, yazılı veya sesli materyalleri uygulanmadan önce Franchise Verenin görüş ve onayını alır.

7) Franchise Alan; işin gereği olan davranışları ve etik kuralları müşteriye göstermek zorundadır.

8) Franchise Alan; işin gerektirdiği yeterlilikte bilgisayar, insan gücü ve ofis teknolojisini bulundurmak ve kullanmak zorundadır.

9) Franchise Alan, müşterilerin sırlarını üçüncü şahıslara karşı saklamakla yükümlüdür. Aykırı bir durumda Franchise Alan mesul ve sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

10) Franchise Alanın işe alacağı her danışmanın danışmanlık eğitimini Franchise Verenden alması zorunludur. Bu eğitim için gerekli her türlü ulaşım ve konaklama masrafları Franchise Alana aittir.

11) Franchise Alan verimli yönetim ve performans için Franchise Verenin temsilcilerine işletme kayıtlarını incelemesi konusunda yardımcı olur. Franchise Veren, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılan faaliyetlere ilişkin günü gününe kusursuz şekilde kayıtlar tutacaktır. Bu tür hesap defteri ve kayıtlar her zaman için Franchise Verenin denetimine hazır ve açık bulundurulacaktır.

12) Franchise Alan, Franchise Veren tarafından genel merkezinde ya da bildirdiği farklı yerlerde yapılacak, kendisine tam tarihi ve günü sms, e-mail, telefon ve sair yollarla bildirimi yapılan toplantılara(Mücbir sebepler haricinde) katılmak zorundadır. Aksi takdirde katılım gerçekleştirilmeyen ve yapılan devamsızlığın şahitler huzurunda tutulan tutanakla sabit olması halinde, Franchise Alan gelinmeyen her toplantı günü için herhangi bir ihtirazi kayda gerek olmaksızın Franchise Veren’e katılmadığı her toplantı için herhangi bir ihtirazi kayda gerek olmaksızın 5.000 TL (Beş Bin) cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Franchise Alan, şimdiden Franchise Veren tarafından tutulan her türlü tutanak ve belgenin doğruluğunu kabul etmiş olup, bu tutanak ve belgelere herhangi bir şekilde itiraz etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

13) Franchise Alan ……………………… (OKULLARI)” markasının ulusal düzeydeki tanıtım ve reklam çalışmalarına katkıda bulunacağını ve destek vereceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

14) Franchise Alan, bulunduğu yerde, mahalli vasıtalarla kendi mali durumuna uygun şekilde reklam ve tanıtım yapacaktır. Bu reklam ve tanıtım bedelleri ile içeriğinden Franchise Alan sorumludur..

15) Franchise Alan, ilan, reklam ve tanıtım materyalleri ile katalog ve benzeri tanıtım materyallerini maliyet bedeli üzerinden Franchise Verenden alabileceği gibi, bunları kendisi de hazırlayıp bastırabilir. Ancak, Franchise Alan, Franchise Verenin yazılı olarak onay vermediği hiçbir basılı ve görsel reklam materyalini kullanamaz.

16) Türkiye geneli reklam ve tanıtımlar ise Franchise Veren tarafından yapılacaktır. Franchise Veren bu reklam ve tanıtımlarda Franchise Alana ait okulları iş ortağı, partner vs olarak tanıtma hakkına sahiptir.

17)  Franchise Alan, kendi için yapacağı her türlü reklamlardan, standardı, tipi ve içeriği Franchise Veren tarafından belirlenen logoyu aynen ve mutlaka kullanacaktır. Franchise Verenin vereceği toplu ilanlara katılmak zorunluluğu vardır.

18) Franchise Alan, sözleşmeye konu işyerine ait SGK işyeri numarası, personel temini, personelin işe alınması, işe alınan personel ile ilgili kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve müşterilerle yapılacak akitlerden ve bu yükümlülükleri nedeniyle üstleneceği teminat ve garantilerin sağlanmasından bizzat sorumludur. Bu sözleşme kapsamında belirtilen kanuni yükümlülükler başta olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, hali hazırdaki veya sözleşme süresi içinde yürürlüğe girecek diğer mevzuat hükümlerinden doğan/doğacak idari yaptırım, ceza, hak ve alacaklardan, yükümlülük ve mükellefiyetlerden Franchise Alan sorumludur.

19) Sözleşmenin konusu OKUL HİZMETLERİ olup, kurucuların ve kurucu ortaklarının kişiliği sermayeden daha önemli olduğundan, Franchise Alan Franchise Veren’in yazılı onayı olmadan sözleşmenin imzalandığı andaki ortaklarından başka, şirkete yeni ortak alamaz, mevcut ortaklar hisselerini devredemez, şirket ortaklarını değiştiremez. Aksi halde iş bu sözleşme hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Franchise Alan tarafından bu sözleşmeye göre açılan okulu Franchise Veren’in yazılı onayı olmadan üçüncü bir şahsa devredilemez. Aksi halde sözleşme hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

Franchise Alan, Türk Ticaret Kanunu 18/11. maddesinde ifade edilen şekilde, her türlü iş, işlem ve eylemlerinde “basiretli” hareket etmek zorundadır.

Sözleşmenin 19. maddenin Franchise Alan tarafından ihlali dolayısıyla sona ermesi halinde, Franchise Alan, yıllık Franchise Kullanım bedelinin 10 (On) katı kadar tutarı cezai şart olarak (Franchise Veren herhangi bir ihtirazi kayıt koymasa dahi) Franchise Verene ödeyecektir

20) Franchise Alan, Franchise Veren’in ve ………………………… (OKULLARI)”  markasının ticari itibarına, eğitim örgütlenmesine, eğitim konseptine ve kurumsal ilkelerine ters düşecek, zarar verecek eylemlerden kaçınmakla yükümlüdür.

21) Franchise Alan, başta Milli Eğitim mevzuatına ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanuna uygun hareket etmek ve bu mevzuattan doğan bütün yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Aksi halde Franchise Veren, sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

22) Franchise Alan, verimli yönetim, performans ve mali durumu belirleyecek mali tablolarını, bilgi ve belgelerini, Franchise Veren’in belirleyeceği usul ve yönteme uygun olarak Franchise Veren’e ya da yetkilendirdiği temsilcilerine üç aylık periyotlarla vermekle yükümlüdür. Franchise Alan, kayıt veya erken kayıt tahsilatlarını Franchise Veren’e aylık periyotlarla bildirecektir.

23) Franchise Alan yukarıdaki maddelerde tanımlanan yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği takdirde Franchise Veren tarafından hiçbir ihtirazi kayıt konulmasına gerek kalmaksızın 19’nci maddedeki cezai şartı ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

24) Franchise Alan, ticari unvanında, iş adresinde veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinde herhangi bir sebeple tadil ve değişiklik olması halinde, iş bu tadil ve değişiklikleri, gerek fiilen gerekse ticaret sicilinde tescilini takiben en geç 7 (yedi) gün zarfında Franchise Verene noter marifeti ile yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirilmediği takdirde, İ.İ.K hükümleri saklı kalmak kaydı ile Franchise Veren tarafından, eski adres, unvan adı altında gönderilen fatura, mektup, ihtarname, sevk irsaliyesi vs. gibi tüm belgeler kendisine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Düzenlendiği tarihte eski imzaya yetkili kişilerce imzalanan senet, çek vs. gibi şirketi / firmayı borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak borçların tamamından da sorumlu olacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 10- FRANCHİSE ALAN’A TANINAN HAKLAR :

1) Franchise Verenin tescilli marka ve logosunu sözleşmede belirtilen adreste kullanır.

2)Marka ile ilgili afiş, tabela ve reklam vasıtalarını bulunduğu sözleşmede belirtilen hizmet bölgesinde kullanır.

3)İşletmesinin ihtiyacı olan eğitim setlerini, materyalleri, ve gerektiğinde promosyon ve reklam ürünlerinin miktarını merkeze bildirerek bedeli karşılığında alır.

4) Franchise Alanın hizmet bölgesi Madde 6’da tanımlanmıştır;

Franchise Alan hakkını, yalnızca sözleşmede yazılı hizmet bölgesinde kullanabilir. Hizmet Bölgesinin …….. İli ……………. İlçesi olarak tanımlanması ve sınırlandırılması iş bu anlaşma devam ettiği sürece tarafların karşılıklı ve yazılı mutabakatları bulunmadıkça bu bölgede iş bu sözleşme anlamında başka Franchise Alan ihdas edilmeyeceği anlamını taşımaktadır. Hizmet bölgesinin sınırlandırılmış olması Franchise Alan lehine bu bölgeye hak ve yetki tanındığı ve Franchise Alanın bu bölge dışında faaliyet gösteremeyeceği anlamına gelmektedir.

5) Franchise Alan, Franchise Verenin onaylayacağı fiyat aralıklarına göre fiyat belirleme ve müşteri kabul etme hakkına sahiptir.

 

MADDE 11- GİZLİLİK ESASLARI:

Franchise Alan, Franchise Verene ait eğitim setleri, kitler, kitaplar, materyaller, bilgisayar programları, oyunlar ve benzer özel bilgi ve belgelerin 3. şahıslara aktarılması konusunda tam gizlilik içinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu anlaşma taraflar arasında geçerli olduğu sürece Franchise Alan gerek Franchise Verenle gerekse diğer Franchise Alanlar ile direkt olarak veya onların sağladığı imkanlarla temin ettiği her türlü, sistem ve veriler, Franchise Verenle ilgili her türlü belge, isim, bu isimleri çağrıştıracak benzer isim logo ayrıca müşteri ilişkilerine ait her türlü bilgileri gizli tutmayı işin gerektirdiği ölçü ve şekillerin dışında bunları hiçbir şekilde üçüncü şahıslara ifşa etmemeyi keza bunları bu sözleşmenin ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra da gizli tutmayı ve gerek şahsen ve gerekse üçüncü şahıslara intikal ettirmek suretiyle bunları asla kullanmamayı ve kullandırmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Franchise Alan bu sözleşme ve eklerinin uygulanması nedeniyle öğrendikleri her türlü ticari sırları tarafların ticari ve idari yetkilileri haricinde üçüncü şahıslarla paylaşamaz, ifşa edemez. İşbu sözleşme ve ekleri Franchise Veren’in bir kısım ticari sırları kapsamındadır. Franchise Alan işbu sözleşme ve eklerindeki bilgileri, kendisi ve resmi yöneticileri haricinde kimse ile paylaşamaz, ifşa edemez, işbu sözleşme ve eklerini çoğaltamaz, yayamaz. Franchise Alan, 3. şahıslara franchise hakkının tamamını veya bir kısmını kullandıramaz. Eğitim setleri, kitler, kitaplar, materyaller, bilgisayar programları, oyunlar ve benzer özel bilgi ve belgelerin verildiğinin ve yukarıda yazılı tüm hallerin aksine davranışların tespiti halinde Franchise Alan (Franchise Veren tarafından hiçbir ihtirazi kayıt konulmasına gerek olmaksızın) cezai şart bedelini ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

İş bu sözleşme ve ekleri Franchise Veren’in bir kısım ticari sırları kapsamındadır. Franchise Alan iş bu sözleşme ve eklerindeki bilgileri, kendisi ve resmi yöneticileri haricinde kimse ile paylaşamaz, ifşa edemez, iş bu sözleşme ve eklerini çoğaltamaz, yayamaz

Taraflar bu sözleşme ve eklerinin uygulanması nedeniyle öğrendikleri her türlü ticari sırları tarafların ticari ve idari yetkilileri haricinde üçüncü şahıslarla paylaşamazlar, ifşa edemezler.

 

MADDE 12- OKUL BİNALARI ve OKULDA KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER:

Franchise Alan, öncelikle okul binasını ve bahçesini Milli Eğitim mevzuatında belirtilen şartlara uygun olarak düzenledikten sonra, sınıfları, okul binasının dışını, bahçesini ve peyzajını …………….KONSEPTİ’ne uygun olarak düzenler. Okulda kullanılacak sıra, sandalye ve benzeri araç gereçleri …………………KONSEPTİ’nin standartlarına uygun olarak temin eder.

Franchise Alan, araç gereçlerin temini ile tadilat ve dekorasyon ve benzeri tadilatların yapılması konusunda Franchise Verenden ya da Franchise Verenin çözüm ortaklarından ücreti karşılığında destek alabilir ya da ……………………….. KONSEPTİ ’ne uygun olarak kendisi yapabilir.

 

MADDE 13- MARKANIN KULLANIM ŞEKLİ:

Franchise Alan, sözleşme konusunda belirtilen markaları, ancak aşağıda belirtilen yerlerde kullanabilecektir.

-Okulun fiziki yapısına uygun bir şekilde asılacak birkaç adet tabelada,

-Her türlü yazışma evrakında,

-Okula ait kartvizitlerde,

-Mahalli reklam ve tanıtım çalışmalarında kullanılacak görsel ve basılı reklam materyallerinde,

-Okul tarafından yapılacak her türlü faaliyetlerde,

-Kendisine ait internet sayfasında.

 

MADDE 14- KNOW-HOW KULLANIMI:

Franchise Alan, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Tanıtım Kitabında ve eklerinde yazıya aktarılmış Franchise Verene ait KNOW HOW’ı (yürüttüğü eğitim hizmetine ait tüm bilgi ve tecrübeyi) Türk Ticaret Kanunu’nun kendisine yüklediği basiretli hareket etme yükümlülüğü çerçevesinde dikkat ve özenle uygulamayı taahhüt etmektedir.

 

MADDE 15 OKULDA KULLANILACAK EĞİTİM MATERYALLERİ:

Franchise Alan,

a)Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitaplarını kendisi temin edecektir.

 

b)Franchise Alan okulda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine aykırı olarak basılan, çoğaltılan hiçbir yayını kullanamaz, öğrencilerine dağıtamaz.

 

MADDE 16-OKUL KIYAFETLERİNİN TEMİNİ:

Franchise Alan, okulda öğrencilerin giyeceği kıyafetleri Franchise Verenden, Franchise Verenin öğrencilerine sattığı perakende satış fiyatı üzerinden……………. İndirimli olarak alacaktır. Okula ilk defa kayıt olan öğrenciye KIYAFET SETİ alınması zorunludur.

 

MADDE 17-OKUL ÖĞRENCİ SERVİSİ VE YEMEKHANE HİZMETLERİ: İstanbul dışında yemek ve servis organizasyonlarını firanchise alan firma kendi sözleşmesini istediği kişi veya kurum ile yapabilir. Franchise veren firma yemek ve servis standartlarını ayrıca Franchise alan firmaya verir.Franchise veren istediği takdirde standartlara uymadığını gözlemlediği servis ve yemek firmalarıyla sözleşmeyi koşulsuz iptal etme hakkı vardır.

 

MADDE 18- FRANCHİSE ALANA AİT YÖNETİCİ, EĞİTİM VE DİĞER PERSONELE VERİLECEK EĞİTİM:

Franchise Alana ait yönetici ve personele eğitim verilmesi gereken durumlarda, personelin her türlü masrafları Franchise Alana ait olmak üzere, bu eğitim Franchise Verenin İstanbul’daki merkezinde veya uygun göreceği yerlerde verilecektir. Şayet, eğitimin Franchise Alanın belirlediği yerde verilmesi gerekiyor ise, Franchise Alan, Franchise Verenin görevlendireceği elemanların ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayacaktır.

 

MADDE 19-DENETİM:

Franchise Veren, Franchise Alan’ın bu sözleşme ve eklerine uyup uymadığını hiçbir ihtar veya ihbarda bulunmadan, dilediği zaman bizzat veya görevlendireceği kişilerle denetleme hakkına sahiptir. Franchise Veren tarafından görevlendirilen denetim elemanlarının bir eğitim öğretim dönemi içinde iki defa yapacakları denetim nedeniyle ulaşım ve konaklama masrafları Franchise Alan tarafından karşılanacaktır. Yapılan denetimin ikiden fazla olması halinde, bu denetim masrafları Franchise Verene ait olacaktır. Denetim sonucu tespit edilen eksik ve aksaklıklar bir rapor halinde Franchise Alana bildirilecektir. Franchise Alan kendisine bildirilen eksik ve aksaklıkları belirtilen süre içinde gidermek zorundadır.

 

MADDE 20 – CEZAİ ŞART ve TAZMİNAT:

Sözleşmenin taraflardan birinin sözleşme şartlarına uymaması ve aykırı davranması nedeniyle sona ermesi ve Franchise Alan’ın sözleşmenin sona ermesine rağmen “……………………….(OKULLARI)”  markasını kullanmaya devam etmesi halinde, haksız taraf diğer tarafa yıllık Franchise Kullanım Bedelinin 20(Yirmi) katı tutarında cezai şart tutarını Franchise Veren tarafından herhangi bir ihtirazi kayda gerek olmaksızın ödemekle yükümlüdür Franchise Veren, ayrıca herhangi bir zararı ortaya çıkacak olursa cezai şartın yanında, uğramış olduğu bütün zararlarının da tazmin edilmesini isteyebilir.

 

MADDE 21- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, FESHİ Ve/Veya MÜNFESİH SAYILMASI :

   1. a) Bu sözleşme, sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğinin belirtildiği hallerde, herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek kalmaksızın ortadan kalkar.
   2. b) Franchise Alan, bu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmez veya sözleşme ile kendisine yüklenen yükümlülüklerin birine veya birkaçına uymaz veya Franchise Veren tarafından yapılacak denetim sonucunda belirlenen aksaklık ve eksiklikleri belirlenen süre içinde gidermez ise Franchise Veren sözleşmeyi derhal feshedebilir.
   3. c) Franchise Alan, Franchise Veren’in ve diğer Franchise Alanların ticari itibarını ve müşteri ilişkilerini olumsuz etkileyecek hal ve hareketler içinde bulunursa, kabul edilebilir ticari anlayışın dışında hareket etmekte ısrar ederse, markayı ve diğer Franchise Alanların itibarını koruma bakımından Franchise Veren sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
   4. d) Sözleşmenin, bu sözleşmede belirtilen hallerde veya sözleşmede sayılmamış herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, Franchise Alan,…………………….. (OKULLARI)” ve eklerinden oluşan ve bu sözleşme kapsamında kullandığı -başta markalar olmak üzere- her türlü hakları, kullanmayı derhal bırakacaktır. Bu kapsamda olmak üzere varsa, özel öğretim kurumu adında, işletme adında, ticaret unvanında ve her türlü tanıtım malzemelerinde bulunan ‘’……………………. (OKULLARI)” ibaresini derhal çıkarmak ve değiştirmek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak zorundadır.
   5. e)Sözleşmenin sona ermesi halinde, Franchise Alan, bu sözleşme kapsamında kendisine verilen KNOW HOW KİTABI ve benzeri her türlü destek materyalleri ile her türlü reklam ve tanıtım materyallarini hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın herhangi bir bedel talep etmeksizin Franchise Veren’e iade edecektir.
   6. f) Franchise Alan, bu Franchise Sözleşmesi devam ederken, başka eğitim kurumlarının reklamını, tanıtımını yapamaz veya yaptıramaz, ürünlerini satamaz, sattıramaz, aksi takdirde Franchise Veren sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.
   7. g) Franchise Alan, bu Franchise Sözleşmesini, ilk 4 (Dört) yıldan sonra ancak içinde bulunulan eğitim ve öğretim dönemi bitiminden en az 6 (altı) ay önceden Franchise Veren’e yazılı olarak ihbar etmek ve hiçbir borcu olmadığına dair Franchise Veren ile yazılı mutabakat yapmış olması koşuluyla ve Franchise Verenin onayını alarak sözleşmeyi feshedebilir. Franchise Alanın altı aylık fesih öneline riayet etmeden sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde, feshin gerçekleştiği eğitim ve öğretim dönemi için, Franchise Kullanım bedelinin 20(Yirmi)katı kadar tutarı cezai şart olarak (Franchise Veren herhangi bir ihtirazi kayıt koymasa ve sözleşmeyi feshetmese dahi) Franchise Verene ödeyecektir. Franchise Veren fesih sebebiyle herhangi bir zararı ortaya çıkacak olursa, cezai şartın yanında, uğramış olduğu bütün zararlarının da tazmin edilmesini isteyebilir.

    

   MADDE 22- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

   Uyuşmazlıkları, öncelikle ve mutlaka taraflar kendi aralarında çözmeye çalışacaklar ve bunun için olay/konu bazında öncelikle çözüm süreci müştereken belirlenecektir. Taraflar etik olarak uyuşmazlıkların kendi aralarında çözülmesi gerektiğini peşinen kabul ederler. İhtilaf durumunda…………. Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

    

   MADDE 23 – YÜRÜRLÜK:

   Bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

   İş bu sözleşme 9 sayfa ve 23 maddeden ibaret olup, …./…../……  tarihinde taraflarca karşılıklı olarak imzalanmıştır.

    

    

    

    

   FRANCHISE VEREN                                                                                                         FRANCHISE ALAN